Polityka Współpracy

Regulamin

1. KONSULTACJE i WYKŁADY można zamówić poprzez stronę www.GrzegorzCieslik.pl.

2. Nie można ustalić z góry ilości konsultacji/wykładów do omówienia danego tematu. Może on wymagać znacznie więcej czasu niż zakładano.

3. Grzegorz Cieślik nie odpowiada za zatajenie informacji przez interesanta o ważnych sprawach mających wpływ na przebieg konsultacji/wykładów.

4. Interesant płaci za CZAS przeznaczony na konsultacje/wykłady przez trenera ( liczony w godzinach – 60 minut ) i tak rozumiana jest płatność w dalszej części regulaminu.

5. Wszystkie płatności regulowane są przelewem PRZED konsultacją/wykładem – po wpłacie ustalany jest termin spotkania.

6. Spóźnienie interesanta na konsultacje/wykład jest czasem pracy i jest normalnie płatne jako czas konsultacji/wykładów. W przypadku spóźnienia trenera – interesant nie płaci za ten czas i musi on być zwrócony interesantowi adekwatnie do spóźnienia trenera.

7. W przypadku odwołania konsultacji/wykładu ( i oczywiście w przypadku nieobecności ) – interesant pokrywa koszty czasu konsultacji/wykładu zgodnie z punktem 4.

8. Gdy interesant chce przenieść konsultacje z uzgodnionego terminu ( nie później niż na 48 godziny przed ) po uzgodnieniu z trenerem może zostać ona przeniesiona na kolejny termin jeśli będzie taka możliwość. Przenieść konsultacje można tylko 1 raz na kolejny termin. W przypadku drugiej próby przeniesienia konsultacji stosuje się adekwatnie zapisy punktu 4 i 7. Zgłoszenie chęci przeniesienia konsultacji później niż na 48h przed – skutkuje zastosowaniem zapisów punktu 4 i 7.

9. W przypadku niemożności dotarcia na umówioną konsultacje/wykłady można przekazać uczestnictwo innej osobie. Należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować trenera.

10. Interesant oświadcza, że nie będzie utrwalać, rozpowszechniać w jakikolwiek sposób konsultacji/wykładów. Wszystkie materiały stanowią własność intelektualną, chronione są prawem autorskim i przeznaczone są jedynie do użytku prywatnego interesanta. Zakazuje się udostępniania, kopiowania, sprzedawania osobom trzecim.

11. Grzegorz Cieślik zastrzega sobie prawo do przerwania konsultacji/wykładu w przypadku nieodpowiedniego zachowania interesanta, przy uwzględnieniu treści punktu 4.

12. Jeżeli konsultacje/wykład zostanie przerwane z „winy” interesanta, ponosi on koszty całej sesji, zgodnie z treścią punktu 4.

13. Wszelkie informacje pojawiające się podczas konsultacji/wykładu są do użytku na konsultacji/wykładu i nie będą przekazywane do osób trzecich.

14. Grzegorz Cieślik zastrzega sobie prawo do odmowy współpracy z daną osobą bez podania przyczyny.

15. Minimalny czas trwania sesji to 1 godzina. Krótsze sesje są liczone w cenie 1 godziny.

16. Przy większej ilości godzin sesyjnych ich cena może ulec zmianie. Ustalane jest to indywidualnie z trenerem.

17. W przypadku „dojazdowych” konsultacji/wykładów, interesant ponosi koszta związane z dojazdem, noclegiem i wyżywieniem trenera. Ustalane jest to indywidualnie z trenerem.

18. Wykupiony czas na konsultacje musi zostać wykorzystany najpóźniej do 30 dni od dnia zaksięgowania wpłaty. Po tym terminie wykupiony czas uważa się za wykorzystany.

19. Nie ma możliwości rozkładania jakichkolwiek płatności na raty.

20. Uczestnicy szkoleń i spotkań indywidualnych oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń i treningu, oraz użytych materiałów po skorzystaniu z usługi. Wszelkie nieprawidłowości i wątpliwości należy zgłaszać niezwłocznie w celu ich wyjaśnienia.

21. Grzegorz Cieślik zastrzega sobie prawo do odwołania wykładu z przyczyn od niego niezależnych, lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość: uzyskania zwrotu wpłaconych środków na własne konto, przeniesienia środków na inny termin tego samego wykładu, wykorzystania pieniędzy na inne wykłady lub oferowane produkty bądź usługi.

22. Jakiekolwiek zgłoszenie drogą elektroniczną w tym formularz zgłoszeniowy jest tylko wstępną rezerwacją. Miejsce na konsultacji/wykładzie gwarantuje dopiero zaksięgowana wpłata na konto Grzegorz Cieślik HRO.

23. Sesje Dobowe zawierają w sobie postanowienia punktu 17. Aby zapewnić wysoką jakość, czas takich sesji to maksymalnie 8 godzin na dobę.

24. Interesant biorący udział w konsultacjach/wykładach oświadcza, że jest świadomy i wyraża zgodę na utrwalanie ich wizerunku oraz głosu poprzez nagrywanie materiałów wideo, fotografowanie w celu publikacji zdjęć, materiałów audio-wizualnych na wszystkich platformach na jakich działa Grzegorz Cieślik HRO. Interesant oświadcza, że nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tym związanych.

25. Wszystkie fotografie oraz materiały wideo będą publikowane w internecie na platformach na których działa Grzegorz Cieślik HRO oraz w materiałach promocyjnych wszelkiego rodzaju.

26. Interesant oświadcza, że rozumie iż konsultacje/wykłady nie zastępują terapii, psychoterapii, leczenia medycznego oraz farmakologicznego. To jedynie forma edukacyjna.

27. Interesant jest zobligowany powiadomić trenera niezwłocznie, jeśli był lub jest w trakcie psychoterapii, terapii, leczenia medycznego lub farmakologicznego PRZED zapisaniem na konsultacje/wykłady. Trener może odmówić współpracy jeśli toczyła się lub toczy intensywna praca innych podmiotów z interesantem.

28. Interesant musi mieć ukończone 18 lat. W przypadku gdy ma poniżej 18 lat wszystkie szczegóły uzgadniane są z jego prawnym opiekunem.

29. W przypadku gdy interesant uzna, że sposób prowadzenia konsultacji/wykładu nie jest zgodny z regulaminem może złożyć reklamację. Reklamację należy zgłaszać mailowo na adres: GrzegorzCieslik@vp.pl w terminie do 14 dni od wykonania usługi. Reklamacja musi zawierać dane interesanta: imię, nazwisko oraz jakiego procesu ona dotyczy: konsultacje/ jaki wykład, data wykonania konsultacji/wykładu oraz opis czego dotyczy reklamacja.

30. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji od interesanta i zawierają odpowiedź na treść reklamacji. W przypadku gdy interesant nie zgadza się z treścią odpowiedzi może wnieść powództwo do sądu powszechnego.

31. REZERWACJA konsultacji/wykładu to zaksięgowana wpłata na koncie Grzegorz Cieślik HRO. Wtedy dopiero możemy mówić o zawarciu umowy pomiędzy stronami.

32. Grzegorz Cieślik zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

 

KONTAKT

Grzegorz Cieślik

Trener Mentalny

Mail: grzegorzcieslik@vp.pl