Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny.

2.Administratorem Danych osobowych jest Grzegorz Cieślik Trener Mentalny z siedzibą w Chorzowie.

3. W związku z prowadzoną działalnością Administrator Danych zbiera, gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Kontakt z Administratorem Danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: grzegorzcieslik@vp.pl

5. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu oraz nie nabywać produktów i usług.

6.Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.

Dane Osobowe

1. Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookie oraz innej podobnej technologii.

2.Administrator Danych przetwarza dane osobowe Klientów w celu należytego wykonywania umów obejmujących Produkty i usługi oraz w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.

3.Administrator Danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i należytego wykonania umowy, jej zmiany, bądź jej rozwiązania, a ponadto dane zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4.Wymagane są tylko te dane, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły.

Przetwarzanie danych osobowych

1.Administrator Danych zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nim zasadami przetwarzania danych.

2.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów, konieczność realizacji umowy, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów w celu:

a)umożliwienia Klientom korzystania z funkcji strony internetowej,

b)realizacji zamówień na Produkty i usługi,

c)reakcji na informacje przesłane z wykorzystaniem formularza kontaktowego,

d)realizacji marketingu bezpośredniego produktów i usług,

4.Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług.

5.Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych wymaganych w procesie korzystania z formularza kontaktowego, składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

6.Klient ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.

7.Administrator Danych będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania usług, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

8.W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.

9.W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego.

10.Oprócz danych podawanych przez Klientów w ramach procesów przeglądania strony internetowej, zakupu Produktów i usług, korzystania z formularza kontaktowego, wykorzystywane są mechanizmy gromadzące i przechowujące następujące informacje:

a)z użyciem plików Cookie – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej, adres IP, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

11.Administrator Danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Klienta także po rozwiązaniu umowy, zakończeniu współpracy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie wymaganym obowiązującym prawem lub w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora Danych do retencji danych.

12.Administrator Danych ma prawo udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

13.Administrator Danych nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

14.Administrator Danych wdrożył kontrolę dostępu oraz zastosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, których celem jest minimalizacja skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

15.Dane osobowe przetwarza wyłącznie Administrator Danych.

Prawa osób, których dane dotyczą

1.Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

2.Klient będący osobą, której dane dotyczą korzysta z następujących praw:

a)prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;

b)prawo uzyskania kopii danych – prawo zażądania od Administratora Danych przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

c)prawo do sprostowania – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności,

d)prawo do usunięcia danych – prawo zażądania od Administratora Danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

e)prawo do ograniczenia przetwarzania – prawo zażądania od Administratora zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

f)prawo do przenoszenia danych – prawo zażądania od Administratora Danych wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.
g)prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – prawo sprzeciwienia się Administratorowi Danych przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

h)prawo wycofania zgody – prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody.

3.W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora Danych, zgoda może być odwołana w każdym czasie.

4.W przypadku, gdy Administrator Danych zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora Danych, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:

a)wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych

b)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem Danych poprzez przesłanie stosownej wiadomości.

Czas przetwarzania danych osobowych

1.Administrator Danych przetwarza dane w czasie zależnym od rodzaju realizowanej na rzecz Klienta usługi co przedstawia się następująco:

a) przetwarzanie danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych odbywa się w czasie umożliwiającym jego realizację lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

b)przetwarzanie danych na podstawie zgody następuje do czasu jej odwołania

c) przetwarzania danych w celu zawarcia, realizacji i wykonania umowy odbywa się do czasu zakończenia/rozwiązania umowy.

2.Administrator Danych ma prawo wydłużyć czas przetwarzania danych osobowych w sytuacji konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przed możliwymi roszczeniami, a po tym czasie, wyłącznie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.
3.Administrator Danych nieodwracalnie niszczy i usuwa dane po upływie okresu ich przetwarzania, bądź też przeprowadza proces ich anonimizacji.

 

Przeglądanie zawartości witryny internetowej/domeny holisticmind.pl i jej poddomen

1.Przeglądanie zawartości witryny internetowej niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych.

Korzystanie z formularza kontaktowego

1.Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie www.holisticmind.pl wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie, w celach kontaktowych, marketingowych, czy handlowych.

Zamawianie usług i produktów

1.Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Grzegorz Cieślik Trener Mentalny za pośrednictwem www.holisticmind.pl możliwe jest poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie. W każdym przypadku składania zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie.

2.Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia i przesyłania informacji drogą mailową.

3.Przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług nie ma zastosowania do Klientów, którzy nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług.

4.Grzegorz Cieślik Trener Mentalny zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Klientom, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług.

5.Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu holisticmind.pl, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów.

 

Przekazywanie danych podmiotom trzecim

1.Starway nie będzie przekazywać, udostępniać ani sprzedawać danych osobowych Klientów innym podmiotom.

2.W toku i w celu wykonywania usług na rzecz Klientów, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom, z którymi wiążą administratora stosowne umowy. Nie wpłynie to na bezpieczeństwo danych osobowych Klientów.

3.Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zmiany Polityki Prywatności

1.Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom, które będą publikowane na stronie www.holisticmind.pl . W przypadku zmian Polityki, obowiązują one od dnia ich ogłoszenia na stronach w/w serwisu, a jako że wymagają one zgody obu stron, dotyczą one zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych po dacie dokonania zmiany Polityki Prywatności. W odniesieniu do zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielonych przed zmianą Polityki Prywatności, zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili udzielenia zgody.

KONTAKT

Grzegorz Cieślik

Tel: +48 517-466-131

Mail: grzegorzcieslik@vp.pl